Czym się zajmujemy

Obszary praktyki

Obszary praktyki

 • Odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej

Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za swoje czyny o ile są one bezprawne, może to być zarówno działanie, jak i zaniechanie. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa za wydanie niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych czy aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia) lub zaniechanie ich wydania. 

 • Odszkodowania z tytułu szkody na osobach i mieniu 

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach odszkodowań z tytułu wypadków i zdarzeń losowych w postępowaniu likwidacyjnym (przed ubezpieczycielem), sądowym i egzekucyjnym. Pomagamy dochodzić słusznego odszkodowania w sprawach o wypadki komunikacyjne, świadcząc usługi dla osób fizycznych oraz branży motoryzacyjnej, błędów medycznych (występując również w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym), a także utratę majątku np. z uwagi na pożar, zalanie, zniszczenie mienia, kradzież.

 • Odszkodowania za nieruchomości i szkody planistyczne 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w procesach związanych z nieruchomościami Kancelaria Adwokacka Żak kompleksowo reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami w sprawach o odszkodowania za wywłaszczenia na cele publiczne, wliczając w to postępowania na podstawie specustawy drogowej (tzw. decyzje ZRiD) czy nabywanie nieruchomości pod Centralny Port Lotniczy. Często to działalność planistyczna gminy wyrządza szkodę w nieruchomości powodując spadek jej wartości lub całkowitą bezużyteczność. Kancelaria pomaga dochodzić odszkodowania lub wykupu nieruchomości w sytuacji szkody planistycznej.

 • Odszkodowania dla represjonowanych 

Skutecznie dochodzimy odszkodowań lub zadośćuczynień dla pokrzywdzonych – opozycjonistów i represjonowanych przez władze komunistyczne – którzy byli internowani, pokrzywdzeni bądź skazani przez sądy i organy w latach 1944 – 1989. Obecnie postępowania te opierają się na tzw. „ustawie lutowej”, która przewiduje możliwość dochodzenia na drodze sądowej odpowiednich sum pieniężnych dla osób represjonowanych (lub ich najbliższych: dzieci, małżonków, rodziców).

 • Odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności 

Osoby  niesłusznie skazane w procesie karnym, tymczasowo aresztowane lub zatrzymane mogą dochodzić roszczeń od Skarbu Państwa za bezprawny czas pozbawienia wolności, które obejmuje zarówno szkodę majątkową jak i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Kancelaria broniąc podstawowych konstytucyjnych praw klientów skutecznie działa na rzecz pokrzywdzonych błędami organów ścigania. 

 • Spory sądowe dotyczące własności nieruchomości lub obciążenia nieruchomości

Nieruchomości często stają się polem sporów o ich własność lub ustalenie praw z nią związanych. Dzięki dużemu doświadczeniu w branży nieruchomości kancelaria kompleksowo obsługuje procesy sądowe dotyczące mienia nieruchomego, np. o stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie drogi koniecznej czy uzgodnienie treści księgi wieczystej. Reprezentujemy klientów także w postępowaniach wieczystoksięgowych. 

 • Procesy inwestycyjne, administracyjne i sądowoadministracyjne

Kancelaria oferuje zarówno doradztwo jak i reprezentację osób fizycznych i prawnych w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących podziału nieruchomości, ochrony zabytków czy planowania przestrzennego np. zmiana przeznaczenia nieruchomości lub sprzeciw przeciwko projektowanym zmianom na niekorzyść. 

 • Doradztwo i wsparcie w obrocie nieruchomościami

Nasza kancelaria posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez przygotowanie i opiniowanie umowy sprzedaży nieruchomości, najmu oraz dzierżawy. Wspomagamy naszych klientów udział w negocjacjach oraz podczas negocjacji i zawieraniu aktów notarialnych.

 • Restytucja mienia 

Popularnie zwana “reprywatyzacją” dziedzina obejmująca dochodzenie wszelkich roszczeń do przejętego na rzecz Skarbu Państwa mienia nieruchomego i ruchomego (np. dzieł sztuki i eksponatów muzealnych) stanowi jedną ze ścisłych specjalizacji kancelarii. Wieloletnie doświadczenie w procesach zwrotu mienia lub odszkodowania za jego bezpowrotne utracenie zaowocowało kilkoma precedensowymi wyrokami sądowymi w tym obszarze. Obejmuje ono m.in. sprawy z dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej (odzyskiwanie dworów i pałaców oraz kompleksów parkowych), dekretu warszawskiego, ustaw wywłaszczeniowych, dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich czy nacjonalizacji przemysłu. 

 • Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Świadczymy usługi prawne dla przedsiębiorców i spółek handlowych obejmujących wszystkie etapy postępowań sądowych i administracyjnych oraz bieżące doradztwo. W świecie zmieniającego się prawa staramy się stabilizować sytuację klientów poprzez sporządzanie opinii, udzielanie konsultacji i porad prawnych. Nasze usługi koncentrujemy także na procesach rejestracyjnych, przekształceniach i przygotowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek handlowych. 

 • Prawo dla stowarzyszeń i fundacji

Podmioty z trzeciego sektora gospodarki, czyli organizacje pozarządowe (NGO) znajdą w naszej kancelarii opiekę prawną w napotkanych problemach. Pomagamy m.in. w przygotowaniu projektów statutów fundacji i stowarzyszeń oraz klubów sportowych, założeniu i rejestracji fundacji lub stowarzyszeń oraz ich likwidacji, w tym zastępstwo w postępowaniu rejestrowym w KRS, oraz organami administracji i instytucjami nadzoru, ubieganiu się o status organizacji pożytku publicznego (OPP). Nasi prawnicy zapewnią bieżącą obsługę korporacyjną poprzez przygotowanie uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych fundacji i stowarzyszeń oraz obsługę walnych zgromadzeń. Adwokat Jakub Żak dał się poznać również jako znakomity szkoleniowiec w projektach organizowanych przez NGO’sy takich jak lekcje prawa dla licealistów i studentów, innych organizacji pozarządowych czy akademie liderów. 

 • Obrona w sprawach karnych 

Nasza kancelaria podejmuje obronę w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowania, od postępowania przygotowawczego przez wszystkie instancje sądowe i postępowanie wykonawcze. Najważniejszym jest dla nas wysłuchanie klienta, analiza materiału dowodowego i zaplanowanie linii obrony. W szczególności świadczymy usługi z zakresu takich jak przestępstwa urzędnicze, gospodarcze m.in. oszustwa, wyłudzenia kredytów i przestępstw przeciwko mieniu, a także z zakresu odpowiedzialności za błędy medyczne i przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.  

 • Reprezentacja pokrzywdzonych

Pokrzywdzonym w postępowaniu karnym jest osoba fizyczna lub osoba prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Osoba pokrzywdzona może być w postępowaniu sądowym oskarżycielem posiłkowym, a także wnosić o naprawienie szkody wynikłej bezpośrednio z faktu popełnienia przestępstwa. W praktyce nasza kancelaria adwokacka reprezentuje osoby, które został dotknięte skutkami czynu zabronionego na wszelkich etapach sprawy i we wszelkich rodzajach przestępstw.

 • Reprezentacja w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej

Zainteresowanie i specjalizacja z obszarów granicznych prawa karnego i prawa administracyjnego pozwala nam reprezentować obwinionych i pokrzywdzonych we wszelkich procesach dyscyplinarnych, tj. z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy, architektów, zawodów prawniczych czy procesach uczelnianych. 

 • Własność intelektualna 

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe przygotowywanie, analizowanie i negocjowanie umów dotyczących praw autorskich i pokrewnych, umów licencyjnych bądź przenoszących prawa do znaków towarowych. Ponadto, świadczymy pomoc prawną w usuwaniu bezprawnych wpisów i treści w Internecie, reprezentację w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących naruszeń praw autorskich, prawa własności przemysłowej oraz zasad uczciwej konkurencji, w tym przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi. Adwokat Jakub Żak z powodzeniem prowadzi również szkolenia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

 • Sprawy karne o plagiat i naruszenie własności intelektualnej

Prawnicy naszej kancelarii udzielają pomocy prawnej w zakresie spraw karnych dotyczących naruszeń praw autorskich i pokrewnych dla oskarżonych i pokrzywdzonych. Do spraw prowadzonych przez kancelarię należą m.in. sprawy o  przestępstwo plagiatu (art. 115 prawa autorskiego), nielegalny obrót towarem z podrobionym znakiem towarowym czy piractwa komputerowego.

 • Dobra osobiste

Kancelaria prowadzi sprawy klientów we wszelkich sporach związanych z ochroną ich dóbr osobistych, w tym dobrego imienia, wizerunku osób fizycznych i firm, prawa do prywatności oraz czci. Świadczona pomoc dotyczy wszystkich etapów sprawy sądowej i pomocy prawnej w rozwiązaniu sporu pozasądowo. 

 • Rozwody

W naszej kancelarii z najwyższą wyrozumiałością i dbałością podchodzimy do spraw małżeńskich. Decyzja o rozwodzie nie jest łatwa, a kiedy zostaje podjęta przydaje się wykwalifikowana pomoc prawna, która zdejmuje z klienta presję i emocję zwiazane z jego przeprowadzeniem. Pomagamy na wszystkich etapach sprawy rozwodowej oraz w sprawie o podział majątku. Często to w orzeczeniu rozwodowym sąd orzeka o władzy rodzicielskiej, jeśli małżeństwo posiadało dzieci. Jesteśmy z państwem także na każdym etapie spraw rodzicielskich, w tym o kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa, wykonywanie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.

 • Alimenty

Prawnicy naszej kancelarii pomagają w formułowaniu roszczeń o alimenty i reprezentują klientów  w procesie sądowym. Najczęstsze sprawy alimentacyjne prowadzone przez kancelarię to zwiększenie lub obniżenie świadczenia alimentacyjnego, zawieszenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Nasze sprawy dotyczą alimentacji na rzecz dzieci, rozwiedzionego małżonka czy dalszych krewnych.

 • Spadki

Nasza praktyka w sprawach spadkowych obejmuje wszelkie postępowania związane z nabyciem spadku zarówno na podstawie ustawy (dziedziczenie ustawowe), jak i na podstawie testamentu (dziedziczenie testamentowe). Posiadamy duże doświadczenie w skomplikowanych sprawach spadkowych, gdzie nie wszyscy potencjalni spadkobiercy są znani z miejsca pobytu. Prawnicy kancelarii prowadzą także sprawy spadkowe z elementem transgranicznym, m.in. dotyczące spadkobierców zamieszkujących na terenie UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, USA i Kanady oraz niektórych krajów Ameryki Południowej. Pomagamy także  w sprawach: o dział spadku, o zachowek, kwestionowanie testamentu, o odrzucenie spadku, o przyjęcie spadku i o wydziedziczenie.